Tillægsbetingelser for montage, projektering og udbudsstyring
1. Anvendelse
1.1
Disse betingelser for montage, projektering og udbudsstyring ("Tillægsbetingelser”) gælder i tillæg til Højager Belysning A/S’ ("HB”) salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelser”), når det er aftalt, at HB i tillæg til at leverer Varer skal udføre montage af Varerne, projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale og/eller udbudsstyring.
1.2
Disse Tillægsbetingelser skal læses i sammenhæng med HB’s Betingelser, og er gældende i tillæg til Betingelserne. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Betingelserne og disse Tillægsbestemmelser, har Tillægsbestemmelserne forrang.
1.3
Tillægsbetingelserne har forrang frem for samtlige modstridende bestemmelser i købers ordre, accept og/eller i købers generelle indkøbsbetingelser, også i tilfælde hvor HB undlader at gøre indsigelse mod sådanne modstridendende bestemmelser.
2. Definitioner
2.1        
I tillæg til definitionerne angivet i Betingelserne defineres i disse tillægsbetingelser følgende udtryk således:
2.1.1         
"Aftalen” betyder Parternes skriftlige aftale vedrørende Leverancen, jf. punkt 2.1.2, med alle kontraktbilag samt skriftligt aftalte ændringer og tillæg til disse dokumenter
2.1.2         
”Leverancen” betyder Varer, jf. punkt 3.1.1 i Betingelserne, inklusive HB’s montering af Varerne.
2.1.3          
”Monteringsstedet” betyder det sted, hvor Varerne skal monteres af HB og umiddelbart tilgrænsende områder, som er nødvendige med henblik på transport, losning og oplagring af Varerne og nødvendigt monteringsudstyr.
3. Betaling
3.1            
Der henvises til betalingsbetingelserne i Betingelserne, der ligeledes gælder for købers betaling for Leverancen med de nødvendige ændringer, medmindre andet aftales.
4. Levering og risikoovergang i forhold til Leverancen
4.1            
Såfremt intet andet er skriftligt aftalt, finder levering af Leverancer (herefter overtagelse) sted snarest muligt.
4.2            
Risikoen for bortkomst og beskadigelse af den del af Leverancen, som ikke er reguleret i Betingelsernes pkt. 6.2, overgår til køber ved overtagelse af Leverancen.
4.3            
Enhver bortkomst eller beskadigelse af Leverancen, som opstår efter at risikoen er overgået til køber, er HB uvedkommende, medmindre bortkomsten eller beskadigelsen skyldes HB’s fejl eller forsømmelse.
4.4            
Såfremt det er aftalt, at køberen skal modtage Varerne på Monteringsstedet, er køber forpligtet til straks at foretage undersøgelse af Varerne og omgående ved skriftlig meddelelse til HB at reklamere over eventuelle transportskader.
5. Arbejdsforhold ved montering
5.1            
Køberen er overfor HB ansvarlig for, at monteringen udføres under forhold, som er i overensstemmelse med gældende love og forskrifter for arbejdsmiljøet på Monteringsstedet.
5.2            
Køberen skal give HB skriftlig meddelelse om de sikkerhedsbestemmelser, som gælder for personel på Monteringsstedet.
6. Forberedende arbejder inden montering
6.1            
Køberen skal i god tid forud for monteringen stille et prøverum til HB’s rådighed, hvor forholdene svarer til forholdene i den øvrige del af bygningen, hvor Varerne skal monteres, således at HB i prøverummet kan foretage en prøvemontering af Varerne. Hvis forholdene i den øvrige del af bygningen ikke svarer til forholdene i prøverummet, hæfter HB ikke for forsinkelser og øgede omkostninger i den forbindelse.
6.2            
Medmindre andet fremgår af Aftalen, skal køberen inden monteringen påbegyndes sørge for, at elektrisk strøm i nødvendigt omfang eller som angivet i Aftalen, står til HB’s disposition på monteringsstedet. Dette skal ske uden omkostninger for HB, som heller ikke skal betale for brugen af elektriciteten.
6.3            
Køberen skal vederlagsfrit stille aflåselige eller på anden måde beskyttede lokaler eller lagerpladser, som er egnede til at beskytte Varerne samt HB’s værktøj og udstyr mod tyveri og beskadigelse, til disposition for HB på eller i nærheden af Monteringsstedet..
6.4            
Hvis køberen er forsinket eller i øvrigt ikke opfylder sine forpligtelser, jf. ovenfor, skal køber erstatte HB de meromkostninger, HB påføres. HB har som følge af køberens misligholdelse ret til en rimelig udsættelse af tidspunktet for overtagelse. Hvis HB vil kræve en sådan udsættelse, giver HB uden ugrundet ophold køberen skriftlig meddelelse herom.
7. Monteringen
7.1            
Medmindre andet fremgår af Aftalen, medbringer HB de for monteringen nødvendige lifte, løfteredskaber og stilladser.
7.2            
Køberen kan ikke, uden skriftligt samtykke fra HB, pålægge HB’s personale og underleverandører noget arbejde.
8. Afleveringsforretning/overtagelse
8.1            
HB underretter køberen om, at Leverancen er klar til fælles gennemgang og overtagelse.
8.2            
Køberen skal anses for at have overtaget Leverancen, når den er i den stand, den i henhold til Aftalen skal være i, og så snart den fælles gennemgang er gennemført, eller såfremt parterne har aftalt, at fælles gennemgang ikke skal gennemføres, når køberen har modtaget underretning fra HB om, at Leverancen er klar til overtagelse.
8.3            
Resterende mindre justeringer og kompletteringer af Leverancen uden driftsmæssig betydning skal ikke forhindre overtagelsen.
9. Forsinkelse af HB's montering
9.1            
Konstaterer HB, at HB ikke kan levere i rette tid, eller må forsinkelse fra HB’s side anses som sandsynlig, underretter HB skriftligt køberen herom og oplyser årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor Leverancen påregnes at være klar til overtagelse.
9.2            
HB har ret til at udskyde overtagelsestidspunktet, hvis overtagelse forsinkes af nogle af følgende årsager: − en handling eller undladelse fra køberens side, eller − andre omstændigheder, som køberen bærer ansvaret for, eller − en omstændighed, som i henhold til punkt 16 om Force Majeure i Betingelserne udgør en ansvarsfrihedsgrund.
9.3            
Forsinkes overtagelse af en Leverance, og er HB ikke berettiget til udskydelse af overtagelsestidspunktet, jfr. Punkt 9.2, er køber ved skriftlig meddelelse til HB berettiget til at hæve Aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for køber. Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køber alene hæve Aftalen, for så vidt angår den forsinkede del af Leverancen. Hvis der i en Leverance indgår Varer, der er tilvirket efter købers anvisninger eller specifikationer, eller er de af Leverancen omfattede Varer af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af HB, kan Aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med købet ikke uden væsentlig ulempe for køber kan opfyldes.
9.4            
Kan køber bevise, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra HB’s side, samt at køber ved dækningskøb er blevet påført et tab, som kunne påregnes som følge af forsinkelsen, har køber ret til erstatning for det tab, der derved er påført køber. Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 1% af den aftalte betaling ekskl. moms for den forsinkede del af Leverancen for hver fulde uge, forsinkelsen har varet, og erstatningen kan maksimalt andrage 10% af betalingen ekskl. moms for den forsinkede del af Leverancen. HB påtager sig herudover ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser i anledning af forsinkelse.
10. Ansvar for mangler ved monteringen
10.1         
HB’s ansvar for mangler ved Varer er endeligt reguleret i Betingelserne.
10.2        
HB’s ansvar for mangler ved monteringen omfatter kun mangler ved monteringen, som viser sig inden to år fra overtagelsestidspunktet, jf. punkt 4.
10.3         
Inden for den ovennævnte periode har HB ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler ved monteringen ved at foretage reparation.
10.4         
Alle andre omkostninger, der er forbundet med en mangel ved monteringen, herunder ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af den defekte montering, er HB uvedkommende.
10.5         
HB’s forpligtelse til at afhjælpe mangler ved monteringen er betinget af, at køber godtgør, at monteringen er mangelfuld, og at Leverancen er anvendt korrekt og i overensstemmelse med de af HB leverede forskrifter.
10.6         
Så længe HB opfylder sin afhjælpningspligt, kan køber ikke gøre brug af andre misligholdelsesbeføjelser, herunder hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis i anledning af mangelfuld montering.
10.7         
Hvis HB mod forventning ikke kan afhjælpe mangler ved monteringen ved reparation, er køber berettiget til at hæve købet for så vidt angår den mangelfulde Leverance. Køber kan ved ophævelse kræve erstatning for det tab, køber lider, dog højst 20 % af den aftale nettopris for Leverancen.
10.8         
HB påtager sig herudover ikke noget ansvar for mangler ved monteringen, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser i anledning af mangler.
10.9         
Ved reparation af mangelfuld montering, påtager HB sig de samme forpligtelser for montering, som gælder for den oprindelige Leverance i et tidsrum af to år.
11. Projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale og/eller udbudsstyring
11.1         
HB er kun ansvarlig for at leveret projektering, udarbejdet udbudsmateriale, udbudsstyring mv. er tilstrækkeligt og/eller passende til løsning af købers opgaver i kapacitetsmæssig og anden henseende, i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor afgivne oplysninger vedrørende købers krav (kravspecifikation) er korrekte og fyldestgørende.
11.2         
HB projekterer og udarbejder udbudsmateriale i henhold til gældende regler og normer (DS), og HB hæfter ikke, hvis køber ønsker at fravige disse regler og normer.
11.3         
HB’s erstatningsansvar for mangler ved projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale og udbudsstyring for køber mv., som ikke indebærer, at Varer er mangelfulde, er begrænset til 50% af den samlede nettopris for Leverancen, som den mangelfulde projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale og/eller udbudsstyringen relaterer sig til.
11.4         
Hvis mangler ved HB’s projektering, udbudsmateriale og/eller udbudsstyring forårsager, at Varer, der leveres i tillæg til den mangelfulde projektering, det mangelfulde udbudsmateriale og/eller udbudsstyring, er mangelfulde, er HB’s mangelsansvar for manglerne ved Varerne og manglerne ved HB’s projektering, udbudsmateriale og/eller udbudsstyring endeligt reguleret af Betingelsernes pkt. 12.

Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp eller vil du gerne høre mere,
om hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed?
Kontakt os i dag på tlf.: +45 5628 8000
eller mail info@hojager.dk
Så sidder vores dygtige medarbejdere klar til at
guide dig, så du kan være forberedt.