Salgs- og leveringsbetingelser
1. Anvendelse  
1.1
Disse salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelser”) gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og levering af Varer, som defineret nedenfor, fra Højager Belysning A/S ("HB”), CVR-nr. 74 11 14 16 til køber, medmindre andet skriftligt er aftalt.
1.2
Betingelserne har forrang frem for samtlige modstridende bestemmelser i købers ordre, accept og/eller i købers generelle indkøbsbetingelser, også i tilfælde hvor HB undlader at gøre indsigelse mod sådanne modstridendende bestemmelser.
2. Tilbud og ordrebekræftelser
2.1
Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for HB, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse fra HB.
2.2
Hvis ikke andet skriftligt er anført i tilbuddet, er tilbuddet gældende i 14 dage regnet fra datoen på tilbuddet.
3. Definitioner
3.1
I disse Betingelser defineres følgende udtryk således:
3.1.1
”Varer” betyder alle produkter, apparatur, software, materialer, dokumentation og genstande, som HB skal levere til køber.
4. Priser og prisændringer
4.1
Medmindre andet fremgår af HB’s tilbud og ordrebekræftelse er alle priser baseret på Ex Works-levering på HB’s adresse, jf. de til enhver tid gældende INCOTERMS, eksklusive moms, skatter, afgifter, miljøafgift, told, fragt, transportforsikring, montering og opstilling.
4.2
Emballage er inkluderet i prisen, medmindre andet er anført i tilbuddet og ordrebekræftelsen.
4.3
HB forbeholder sig ret til at ændre priser frem til leveringstidspunktet i tilfælde af ændringer i materialepriser, priser fra underleverandører, kursændringer, lønændringer og lignende. 
4.4
Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder import- og eksportafgifter, told og skatter, som indtræffer efter HB’s ordrebekræftelse, er HB uvedkommende og risikoen for sådanne ændringer bæres af køber.
5. Betaling
5.1
Medmindre andet fremgår af HB’s ordrebekræftelse eller faktura, er betalingsbetingelserne netto 30 dage fra fakturadato.
5.2
Hvis køber er tilmeldt HB’s webshop som kontantkunde kan flg. kort benyttes: Dankort, eDankort, MasterCard, MasterCard debet, Visa, Visa Electron og American Express.
5.3
Hvis betaling sker efter forfaldstid, er HB berettiget til at opkræve renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldstidspunktet med 2 % pr. påbegyndt måned.
5.4
Køber må ikke tilbageholde betalinger eller modregne modkrav i HB’s krav på betaling, med mindre købers modkrav skriftligt er anerkendt af HB eller fastslået ved endelig dom eller forlig. Reklamationer over det leverede berettiger således ikke køber til at tilbageholde betaling for allerede leverede Varer. Købers tilbageholdelse af betaling udgør i så fald væsentlig misligholdelse.
5.5
Manglende overholdelse af HB’s betalingsbetingelser udgør en væsentlig misligholdelse, der berettiger HB til blandt andet at standse levering af yderligere Varer, kræve erstatning, samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som ikke forfaldent, betalt straks.
6. Levering og risikoovergang
6.1
Såfremt intet andet er skriftligt aftalt, finder levering af Varer sted snarest muligt.
6.2
Levering og risikoovergang i relation til Varerne sker i henhold til den mellem parterne aftalte INCOTERM-klausul, der skal fortolkes i henhold til de til enhver tid gældende INCOTERMS. Hvis parterne ikke har aftalt en leveringsklausul, sker levering af Varerne Ex Works (EXW) på HB’s lager.
7. Produktinformation
7.1
Oplysninger i markedsføringsmateriale, prislister og anden produktinformation er kun bindende i det omfang, HB’s ordrebekræftelse udtrykkeligt henviser til dem.
7.2
Alle oplysninger om tekniske dimensioner, mål, vægt m.m. er alene vejledende.
8. Dokumentation og information
8.1
Al dokumentation vedrørende Varerne, som overlades fra den ene part til den anden, forbliver den parts ejendom, som udleverede dokumentationen.
8.2
Modtagen dokumentation eller information må ikke uden den anden parts samtykke kopieres eller anvendes til andet end det, der var formålet med overladelsen.
8.3
HB skal senest ved levering vederlagsfrit forsyne køberen med et eller et større aftalt antal eksemplarer af sådan dokumentation, som er tilstrækkeligt udførlige til, at køberen kan udføre idriftsættelse, drift og vedligeholdelse – herunder løbende reparationer – af Varerne. HB har dog ikke pligt til at udlevere dokumentation, som ligger til grund for fremstilling af Varerne eller reservedele.
9. Software
9.1
Hvis der leveres software sammen med Varerne, og såfremt andet ikke er aftalt, har køberen en ikke-eksklusiv ret til at bruge leverandørsoftwaren ved anvendelse af Varerne. Køberen kan overdrage denne brugsret til senere erhververe af Varerne. Såfremt andet ikke er aftalt, beholder HB rettighederne til leverandørsoftware, også selvom softwaren er frembragt særskilt for køberen. Køberen har ret til på eget ansvar at foretage sådanne tilpasninger i leverandørsoftware, som ligger inden for Varernes almindelige anvendelsesformål, jf. dog begrænsningerne i punkt. 9.4 nedenfor.
9.2
Med de begrænsninger, som måtte være aftalt mellem rettighedsindehaveren og HB, har køberen en ikke-eksklusiv ret til at bruge underlicensieret software ved anvendelsen af Varerne og til at overdrage denne brugsret til senere erhververe af Varerne. HB skal senest ved købets indgåelse ved skriftlig meddelelse underrette køberen om sådanne begrænsninger. Køberen kan kun foretage tilpasninger i underlicensieret software, såfremt dette er særskilt aftalt.
9.3
Medmindre andet er aftalt, er HB ikke forpligtet til at stille kildekoden til softwaren til rådighed for køberen. Medmindre andet er aftalt, er HB heller ikke forpligtet til at levere opdaterede versioner af softwaren til køberen, ligesom HB i intet tilfælde er ansvarlig over for køberen, hvis softwaren udgår.
9.4
Hvis køber gives eller skaffer sig adgang til programmering af den af HB leverede software og/eller til nøglen til softwaren, kan HB i intet tilfælde gøres ansvarlig for fejl eller mangler ved det af HB leverede software.
10. Ejendomsforbehold
10.1
Varerne forbliver HB’s ejendom, indtil Varerne er betalt fuldt ud.
11. Forsinkelse
11.1
Konstaterer HB, at HB ikke kan levere Varerne i rette tid, eller må forsinkelse fra HB’s side anses som sandsynlig, underretter HB skriftligt køberen herom og oplyser årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor Varerne påregnes at være klar til levering.
11.2
Forsinkes levering af Varerne, er køber ved skriftlig meddelelse til HB berettiget til at hæve handlen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for køber. Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køber alene hæve handlen, for så vidt angår den forsinkede del af Varerne. Gælder forsinkelsen Varer, der er tilvirket efter købers anvisninger eller specifikationer, eller er Varerne af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af HB, kan handlen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med købet ikke uden væsentlig ulempe for køber kan opfyldes.
11.3
Kan køber bevise, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra HB’s side, samt at køber ved dækningskøb er blevet påført et tab, som kunne påregnes som følge af forsinkelsen, har køber ret til erstatning for det tab, der derved er påført køber. Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 1% af den aftalte betaling ekskl. moms for den forsinkede del af varerne for hver fulde uge, forsinkelsen har varet, og erstatningen kan maksimalt andrage 10% af betalingen ekskl. moms for den forsinkede del af Varerne. HB påtager sig herudover ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser i anledning af forsinkelse.
12. Ansvar for mangler ved Varerne
12.1
HB’s ansvar omfatter kun mangler ved Varer, som viser sig inden to år fra leveringstidspunktet, jf. punkt 6. På visse typer varer yder HB særskilt garanti. Oplysninger herom udleveres på forlangende.
12.2
Inden for den ovennævnte periode har HB ret og pligt til efter eget valg at afhjælpe eventuelle mangler ved den leverede Vare, som skyldes fejl i konstruktion, materiale, fremstilling eller montering, ved at foretage reparation eller omlevering.
12.3
Alle andre omkostninger, der er forbundet med en mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er HB uvedkommende.
12.4
HB’s forpligtelse til at afhjælpe mangler er betinget af, at køber godtgør, at den leverede Vare er mangelfuld, og herunder dokumenterer, at Varerne er opbevaret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af HB leverede forskrifter.
12.5
Så længe HB opfylder sin afhjælpningspligt, kan køber ikke gøre brug af andre misligholdelsesbeføjelser, herunder hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis.
12.6
Hvis HB mod forventning ikke kan afhjælpe mangler ved reparation eller omlevering, er køber berettiget til at hæve købet for så vidt angår den mangelfulde Vare. HB’s erstatningsansvar i anledning af mangler er begrænset til købers direkte tab og det laveste af følgende to beløb: I) den aftalte nettopris for den mangelfulde Vare. II) kr. 10.000.
12.7
HB påtager sig herudover ikke noget ansvar for mangler, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser i anledning af mangler.
12.8
Ved udskiftning eller reparation i henhold til punkt 12.2, påtager HB sig de samme forpligtelser for udskiftningsdele og reparerede dele, som gælder for den oprindelige vare i et tidsrum af to år.
13. Returvilkår 
13.1
Varer tages kun retur efter forudgående aftale, med oplysning om følgeseddel eller fakturanummer og kun mod at køber betaler fragten.
13.2
Returseddel kan downloades fra hjemmesiden www.hojager.dk
13.3
Returnering kan alene ske senest to måneder efter levering, og alene hvis Varen er i original emballage og ubeskadiget.
13.4
Ved returnering fratrækkes 10% i returgebyr, dog minimum kr. 250,00.
13.5
Specielt hjemtagne varer tages ikke retur.
13.6
Emballage tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med HB, og under forudsætning af, at køber betaler fragten.
14. Generel ansvarsbegrænsning
14.1
HB er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab eller følgeskader. 
15. Produktansvar
15.1
Med de begrænsninger, der følger af dette afsnit, er HB ansvarlig for produktansvarsskader i henhold til dansk ret.
15.2
HB er ikke ansvarlig for skade efter reglerne om produktansvar medmindre køber dokumenterer, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse udvist af HB.
15.3
HB er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller indirekte tab i anledning af produktansvarsskader.
15.4
HB’s produktansvar i relation til erhvervstingsskader er per kalenderår begrænset til fem mio. kr. ekskl. moms.
15.5
I den udstrækning HB måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde HB skadesløs i samme omfang, som HB’s ansvar er begrænset over for køber i medfør af dette punkt 15.
16. Force Majeure
16.1
HB hæfter ikke for manglende opfyldelse af HB’s forpligtelser og er heller ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der skyldes omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer HB’s opfyldelse, og som ligger uden for HB’s kontrol, herunder arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, terror, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, offentlig beslaglæggelse, import eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, epidemier, pandemier og produktions- og leveringsvanskeligheder.
16.2
Bestemmelsen i punkt 16.1 er gældende, uanset om opfyldelseshindringerne rammer HB selv eller en af HB valgt underleverandør.
17. Værneting og lovvalg
17.1
Tvister mellem parterne skal afgøres under anvendelse af dansk ret med undtagelse af dansk rets regler om lovvalg. Den internationale købelov (CISG) finder ikke anvendelse mellem HB og køber.
17.2
Enhver tvist der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Betingelserne, parternes kontrakt eller i øvrigt mellem HB og køber, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens og gyldighed, afgøres ved Retten i Roskilde.

Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp eller vil du gerne høre mere,
om hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed?
Kontakt os i dag på tlf.: +45 5628 8000
eller mail info@hojager.dk
Så sidder vores dygtige medarbejdere klar til at
guide dig, så du kan være forberedt.